Business Talent Network

10.2 X2-verdeling

De kansdichtheidsfunctie van X2 (chi kwadraat) is

 

 

met X2 > 0 , de parameter ?is het aantal vrijheidsgraden dat, net als bij de Student’s t-verdeling, invloed heeft op de vorm van de curve. De waarde van een X2 ligt tussen de 0 en ∞, zoals in de onderstaande figuur te zien is.

 

Figuur 10c. X2-verdeling

In de onderstaande figuur is het effect te zien van een toename in de vrijheidsgraden.

 

De waarde van X2 met v vrijheidsgraden waar het gebied rechts onder de X2-curve gelijk is aan A noteert men als X2A,v. De notatie -X2A,v voor waarden links onder de X2-curve gaat hier niet op, daar X2 altijd groter is dan 0. Indien men het gebied links onder de X2-curve aangeeft met A dan wordt het rechtergedeelte automatisch aangegeven met 1-A. De figuur hieronder geeft dit weer.

 

In Appendix A3 zijn de waarden te vinden die corresponderen met een X2-verdeling. Als men bijvoorbeeld op zoek is naar een X2-verdeling met 8 vrijheidsgraden en het gebied aan de rechterkant van de X2-curve is gelijk aan 0,05, dan zoek men bij 8 vrijheidsgraden in de kolom aan de linkerkant en X20.05 aan de bovenkant. Het nummer dat men dan vindt is 15,5073. Is echter het gedeelte aan de linkerkant onder de X2-curve gelijk aan 0,05 dan is automatisch het rechtergedeelte onder de X2-curve gelijk aan 0,95. Als me in de tabel zoekt naar 8 vrijheidsgraden en X20.95 vindt men het getal 2,73264.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test